Rädslan för vaccination

Hitta din vaccinationsklinik i Stockholm

Vaccination är arbetet med att utveckla och stärka kroppens immunförsvar genom att utsätta den för kontrollerade doser av bakterier och virus. Immunförsvarets förmåga att lära sig att producera antikroppar efter att första gången ha exponerats för en sjukdom är den medicinska förklaringen till att barn som levt ett aktivt liv där de kommit i kontakt med många olika typer av bakterier ofta är friskare än barn som växt upp i en alltför bakteriebefriad miljö. Immunförsvaret måste helt enkelt ges tillfälle att lära sig vilka sjukdomar det bör producera antikroppar mot.

Att det i perioder har funnits en viss rädsla för vaccination bland allmänheten har ett par huvudförklaringar. Det fanns för det första en tidsperiod under vilken föräldrar undvek vaccination av sina barn mot bakgrund av rädsla för tillsatser och konserveringsmedel som visat sig vara giftiga. För det andra har berörda föräldrar ofta varit oroliga för sina barns säkerhet på grund av de många injektioner som kan förekomma under vissa vaccinationsprogram, i många fall med start när barnet fyller två månader. En tredje anledning som kan förklara den historiska rädslan för vaccination är att många föräldrar aldrig fått någon egentlig utbildning i vaccination som förklarat vaccinationsprocessen ordentligt.

Frågan om vaccineringens tillsats- och konserveringsmedelsinehåll är fortfarande aktuell. Detta trots att kvicksilverhaltiga konserveringsmedel som timerosal togs bort från vaccin redan 2001. Under många år trodde föräldrar med autistiska barn som exempel att det timerosal som ingick i MPR-vaccinet var en av de främsta orsakerna som utlöste autism hos deras barn. På grund av detta togs timerosal bort från vaccin som en försiktighetsåtgärd, även om det inte fanns några säkra vetenskapliga bevis för dess skadliga effekt, särskilt i och med de mycket låga doserna av detta konserveringsmedel i vaccin.
Den andra frågan angående tätheten av vaccinationsinjektioner som inleds vid en ålder av två månader är också den alltjämt aktuell för många föräldrar. Antalet vaccinationstillfällen kan komma upp till hela 48 stycken doser fördelat på 14 olika vaccin redan innan barnet fyller sex. Föräldrarnas oro är självklart centrerad på sina barns välbefinnande, och det kan skapa oro när ens barn ska erhålla vaccination redan tolv timmar efter födseln, och sedermera erhålla upp till åtta olika vaccin på en dag när barnet fyller två månader. Från födseln fram till mellan 15 och 18 månaders ålder kan barnet ges upp till tolv vaccin, fördelat på ett eller väldigt få vaccinationstillfällen. I och med den höga frekvensen kan föräldrar i vissa fall ifrågasätta de gynnsamma effekterna, eller börja fundera över riskerna med de många doser av tillsatser och konserveringsmedel som används. Barnets hjärna utvecklas snabbt under de inledande levnadsåren, och därför är föräldrar ofta extra oroliga.

Trots att det självklart är viktigt att vara medveten om eventuella vaccinationsrisker, bör föräldrar först och främst beakta att risken för många olika sorters farliga sjukdomar elimineras genom vaccination.