Biverkningar av vaccination

Hitta din vaccinationsklinik i Stockholm

De biverkningar vaccination eventuellt kan ge är inte lika riskfyllda jämfört med de sjukdomar vaccinet förhindrar. De flesta mediciner kan ge biverkningar, även de läkemedel du tar till vardags, som värktabletter, allergimedicin och hostmedicin. Biverkningar av vaccin är vanligtvis få och avtar efter några dagar. Biverkningar som feber, allergiska reaktioner, nedsatt aptit och ömhet kan behandlas omedelbart och läkare kan stå till tjänst om dessa biverkningar uppkommer.

DTaP, MPR och Polio är de tre vanligaste vaccin som ges till spädbarn och småbarn. Nedan diskuteras vi deras eventuella biverkningar, och hoppas att denna korta information kan vara till hjälp till dig som är förälder eller planerar att vaccinera dig.

DTaP (difteri, stelkramp och Acellural Kikhosta)

DTaP-vaccin (difteri, stelkramp och Acellural pertussis) orsakar inte några allvarliga skador. De flesta barn som vaccineras med DTaP kan råka ut för några milda problem som feber, svullnad och rodnad där injektionen gavs samt ömhet kring såret. Dessa biverkningar är mycket vanliga med DTaP vacciner.
Dessa biverkningar uppstår vanligtvis efter den 4 och 5 injektionen jämfört med tidigare given dos. Andra milda problem som kan uppstå kan vara ökad irritation, trötthet, dålig aptit och kräkningar. Dessa gemensamma problem uppstår i princip inom 1 – 3 dagar efter att vaccinet injiceras.

MMR (mässling, påssjuka och röda hund)

De flesta barn som injiceras med MPR-vaccin lider inte av några biverkningar från vaccinet. Men milda problem som feber, milt utslag och svullnad av körtlar på kinden och halsen kan uppstå, oftast mellan 7 – 12 dagar efter injektionen ges. Andra typer av biverkningar kan vara feber, tillfällig smärta och stelhet i lederna. Den sistnämnda typen av biverkningar drabbar oftast tonåringar och vuxna kvinnor. Om du tillfälligt har ett låg antal blodplättar kan tillfälliga blödningar uppstå. Allvarliga biverkningar av MPR kan vara allergiska reaktioner, detta förekommer på cirka en av en miljon doser. Andra allvarliga problem som kan uppstå i samband med MPR-vaccinering är dövhet, långsiktiga kramper och koma, men detta är mycket ovanligt och det är ej fastställt om dessa effekter har orsakats av vaccinet eller ej.

Poliovaccin

Poliovaccin brukar inte medföra några allvarliga biverkningar förutom allergisk reaktion. De flesta individer som är injiceras med inaktiverat poliovaccin (IPV) känner ömhet kring såret. Det vaccin som används idag har aldrig visat några allvarligare problem och de flesta individer får inga biverkningar alls. Somliga föräldrar kan känna tveksamhet inför vaccinationer i och med eventuella biverkningar, men dessa ska sättas i paritet till de risker som finns om man avstår att vaccinera barn mot polio. Förälder bör komma ihåg att vacciner är precis som alla mediciner, och att även vanliga läkemedel kan medföra biverkningar. Att förebygga hälsorisker är mycket bättre än att utsätta ditt barn för att eventuellt smittas av polio som i värsta fall kan leda till död.